Què és el CAP per a conductors?

El Certificat d'Aptitut Professional (CAP) per conductors acredita, juntament amb el permís de conducció, l'aptitut professional de qui l'ha obtingut. Per això s'estableix una nova formació obligatòria amb un doble caire:

 • Per un costat, una QUALIFICACIÓ INICIAL, que suposa la realització d'un curs teòrico-pràctic i la superació d'un examen. El curs té dues modalitats, segons l'edat i el tipus de permís: Accelarada i Ordinària.
 • Per una altre banda, una FORMACIÓ CONTÍNUA, que consisteix en la realització d'un curs per tal que els conductors actualitzin els coneixements essencials per a l'exercici de la seva funció. Aquest curs s'ha de repetir cada cinc anys.

Qui ha de realitzar la qualificació inicial i la formació contínua?

La QUALIFICACIÓ INICIAL i la FORMACIÓ CONTÍNUA són obligatòries per a la conducció de vehicles pels que es requereix un permís de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. El CAP no és obligatori per als conductors dels següents vehicles:

 • Aquells dels quals la velocitat no superi els 45 quilòmetres per hora.
 • Els utilitzats pels serveis de les Forces Armades, Protecció Civil, Bombers i, Cossos i Forces de Seguretat, o baix el control de les anomenades forces i organismes.
 • Els que estiguin sent sotmesos a proves a carretera amb fins de millorca tècnica, reparació o manteniment, o bé siguin nous o transformats i encara no s'hagin posat en circulació.
 • Els utilitzats en situacions d'emergència o que es trobin destinats a missions de salvament.
 • Els utilitzats en les classes pràctiques destinades a l'obtenció del permís de conducció o del Certificat d'Aptitut Professional.
 • Els utilitzats per a realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies.
 • Els que transporten material o equips per ús del conductor en l'exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no represente l'activitat principal del conductor.

Ón realitzar els cursos?

Els cursos per a la qualificació inicial i els de formació contínua, únicament poden realitzar-se als Centres de Formació Autoritzats per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
Aquests centres de formació hauràn d'exposar una còpia de l'autorització en un lloc visible de la zona de recepció i informació.

Com obtenir el CAP?

En que consisteixen els exàmens del CAP?

Finalitzat el curs de QUALIFICACIÓ INICIAL, els aspirants al CAP hauràn de superar un examen abans que hagin passat 6 mesos.
Els exàmens seràn convocats per l'òrgan competent en matèria d'autorització de transport de la Comunitat Autònoma al menys 6 vegades l'any.
La prova consta de 100 preguntes tipus test. Cada resposta correcta es valora amb 1 punt, cada error es penalitza amb 0.5 punts, i les preguntes no contestades o amb més d'una resposta no puntuae. Per aprovar és necessari obtenir almenys 50 punts.

He de realitzar la qualificació inicial o la formació contínua per a mercaderies i una altra per a viatgers?

Si el conductor posseeix la qualificació inicial accelerada o ordinària corresponent al transport de mercaderies i desitja obtenir la corresponent al transport de viatgers, o a l'inrevés, la durada de la nova qualificació serà de 35 hores en la modalitat accelerada o 70 hores en la modalitat ordinària.
Els conductors que hagin completat cursos de formació contínua per una de les categories de permís de conducció de vehicles estaran dispensats de seguir una formació contínua per una altra categoria de permisos.

Quina documentació s'obté una vegada superat l'examen o realitzat el curs de formació contínua?

Una vegada superat l'examen en el cas de la qualificació inicial, o el curs complet de formació contínua, els òrgans competents de la Comunitat Autònoma expedira, segons procedeixi, el Certificat d'Aptitut Professional i la Targeta de Qualificació.
Els conductors hauran de dur, en tot moment, la seva TARGETA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL AL SEU VEHICLE.

Polivalència dels cursos.

La superació dels cursos de FORMACIÓ CONTÍNUA implicarà la recuperació de tots els punts que s'hagin perdut en relació amb el permís de conducció, fins a un màxim de quatre punts, sempre que es compleixin, simultàniament, les següents condicions:

 • que el permís de conducció es troba encara vigent i
 • que el centre i curs impartit compleixin tots els requisits exigits per això a la legislació que regula el permís de conducció per punts.
Quan els cursos de QUALIFICACIÓ INICIAL i els centres en els que s'imparteixen compleixin tots els requisits exigits a la legislació sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial per l'obtenció de la qualificació exigida per a la conducció de vehicles que transportin mercaderies perilloses, podran ser, simultàniament, autoritzats a tal efecte per l'òrgan competent per això.